عنوان: اعتکاف خانوادگي
سوال :
آيا اعتکاف خانوادگي در يک مسجد کوچک صحيح است؟
پاسخ:

صحیح است.