عنوان: خروج از محل اعتکاف براي خوردن و آشاميدن
سوال :

آيا معتکف مي‌تواند براي خوردن و آشاميدن از مسجد خارج شود؟


پاسخ:

اگر به روزه او ضرر نزند، اشکال ندارد.