عنوان: مبطلات اعتکاف
سوال :
کدام يک از محرمات اعتکاف مبطل اعتکاف نيز هست؟ و در چه صورتي کفاره واجب مي‌شود؟
پاسخ:

جماع در اعتکاف يا خودارضائي که مني بيرون بيايد، موجب بطلان است.