عنوان: حکم اعتکاف باطل شده
سوال :
کسي که عمداً يا سهواً يا جهلاً اعتکاف خود را باطل کند، آيا بايد آن اعتکاف را قضا يا اعاده نمايد؟
پاسخ:

قضا ندارد.