عنوان: کيفيت اعتکاف مسافر
سوال :

اگر کسى بخواهد در خارج از شهر خود اعتکاف کند؛ به طور مثال در مکه مکرمه و از ساکنين مکه نباشد و قصد ده روز هم نکند، آيا حتماً بايد نذر روزه کرده باشد؟ يا به صورت ديگري مي‌تواند معتکف شود؟


پاسخ:

مسافر مي‌تواند معتکف شود.