عنوان: اجازه زنان براي اعتکاف
سوال :
آيا زنان براي اعتکاف لازم است که حتماً از شوهر يا پدر خود (ولي) اجازه بگيرند؟
پاسخ:

بايد با اجازه باشد.