عنوان: اعتکاف مسافر
سوال :
آيا اعتکاف در سفر (مثل کسي که به مشهد مي‌رود) در حالي که  نماز شکسته است، صحيح مي‌باشد؟
پاسخ:

مسافر مي‌تواند روزه مستحبي بگيرد و مي‌تواند معتکف شود.