عنوان: اجازه زن از شوهر براي اعتکاف
سوال :
آيا دليل اجازه شوهر براي اعتکاف، انجام وظايف زن است يا اگر زني وظايفش را انجام داده باشد و اعتکاف او از هيچ نظر لطمه‌اي به حقوق شوهر وارد نکند، باز هم اجازه لازم است ؟
پاسخ:

خروج از خانه بايد با اذن شوهر باشد، مگر در امر واجبات که آن هم اذن شوهر بسيار بجا است.