عنوان: اعتکاف مسافر
سوال :
قصد کرده‌ام «ايام البيض» را در مشهد معتکف شوم. با توجه به اينکه روزه مسافر صحيح نيست، براي انجام اعتکاف چه کنم؟
پاسخ:

اعتکاف در مسافرت و روزه گرفتن جايز است.