عنوان: خريد و فروش در اعتکاف
سوال :
اگر معتکف در معامله‌اي پول نپردازد، بلکه جنس را نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا براي معامله نايب بگيرد يا پول را به دست خود فروشنده ندهد يا مستقيماً پول از دست خريدار نگيرد، اعتکاف چه حکمي دارد؟ آيا اين اعمال نيز جزء محرمات اعتکاف است؟
پاسخ:

در اعتکاف نبايد کاسبي باشد، ولي خريدن چيزي براي منزل يا براي خوردن خود اشکال ندارد.