عنوان: انجام ساير معاملات براي معتکف
سوال :

انجام ساير معاملات (غير از بيع) براي معتکف چه حکمي دارد؟


پاسخ:

اگر صدق کسب کند، نمي‌تواند.