عنوان: غسل معتکف در مسجد
سوال :
آيا معتکف مي‌تواند در مسجد غسل کند؟ مثلاً به خاطر گرمي هوا از حوض مسجد براي غسل استفاده کند.
پاسخ:

از حوض نمي‌تواند، ولي با آب دستي مي‌تواند.