عنوان: اجازه مرد از همسر و خانواده اش
سوال :

آیا مرد برای معتکف شدن باید رضایت همسر وخانواده را جلب نماید؟


پاسخ: