عنوان: اجازه مرد از همسر و خانواده اش
سوال :

آیا مرد برای معتکف شدن باید رضایت همسر وخانواده را جلب نماید؟


پاسخ:

لازم نیست ولی کسی که معتکف می شود برای نزدیک شدن به رحمت خدا باید این گونه چیزها را مراعات کند.