عنوان: اعتکاف براي کارمند
سوال :

کسی که درآمد او به صورت «روزمزد» است و هر روزی که سر کار نرود، حقوق نمی گیرد،آیا جایز است کار خود را رها کند و معتکف شود؟


پاسخ:

اگر بتواند زن و بچه را اداره کند می تواند.