عنوان: قضاي نمازهاي مستحب
سوال :

 

1_آيا نوافل يوميه را چنانچه موفق نشويم در وقت خودش بخوانيم می توانيم در خارج از وقت آن به نيت قضا بخوانيم؟

 2_چنانچه بعضی از نمازها و يا اعمالی که وقت مخصوص دارد (مثل نمازهايی که در بعض اوقات از ماه رجب مستحب است) را می شود در خارج از وقت آن به قصد قضا به جا آورد؟

 3- آيا بطور کلی اعمال  مستحب مثل نماز شب را  که در وقت مخصوص آن موفق نمی شويم انجام دهيم، می توانيم در خارج از وقت آن به جا آوريم؟  


پاسخ:

1-      مي توانيد و شفارش هم شده است.

2-      جائز است و خيلي هم ثواب دارد.

3-      مي توانيد و خيلي هم خوب است.مخصوصاً نماز شب را هر وقت بخوانيد خوب است.