عنوان: شکستن قفل نرم افزار
سوال :

آيا شکستن قفل نرم‌افزارهايي که قفل دارد جايز است يا خير؟


پاسخ:
جايز نيست.