عنوان: تکثير سي دي هايي که قفل ندارد اما توليدکننده تکثير آن را ممنوع نموده است
سوال :

سي دي و نرم‌افزاري که قفل ندارد ولي توليد کننده آن روي سي دي متذکر شده که تکثير آن ممنوع است را مي‌توان براي مقاصد عقلايي مثل ترويج فرهنگ ديني، نجات از انحراف، روشنگري و ... تکثير کرد؟پاسخ:

جايز نيست.