عنوان: زمان افطار
سوال :
براي افطار کردن و خواندن نماز مغرب بايد تا زوال حمرۀ مشرقيه صبر کرد يا به محض غروب کامل خورشيد مي‌توان افطار کرد و نماز مغرب را خواند؟
پاسخ:

باید تا مغرب صبر کند.