عنوان: خوردن عمدي غذا
سوال :
روزه‌داري که سهواً چيزي در حالت روزه بخورد و بعد به خيال اينکه روزه‌اش باطل شده، دوباره غذا بخورد، حکم روزه‌اش از نظر قضا و کفاره چگونه است؟
پاسخ:

بايد قضاي آن روزه را بگيرد.