عنوان: خوردن خون ناشي از کشيدن دندان
سوال :

شخصي که در ماه رمضان مبادرت به کشيدن دندان خود کند و خون دندان خود را در حال روزه فرو برد، حکم روزۀ او چگونه است؟ و از نظر قضا وکفاره چه وظيفه‌اي دارد؟


پاسخ:

قضا و کفاره ندارد.