عنوان: خون ريزي از دهان
سوال :
آیا خون آمدن از دهان روزه‌دار موجب بطلان روزه می‌شود یا خیر؟
پاسخ:

نمي‌شود.