عنوان: استفاده از ماد? ناس
سوال :
استفاده از مادۀ «ناس» که از توتون و تنباکو و آهک و ... به دست مي‌آيد و آن را زير زبان می‌گذارند و سپس از دهان بيرون می‌اندازند، آیا مبطل روزه است؟
پاسخ:

مبطل است.