عنوان: روزه‌داري افراد معتاد
سوال :
 فردي كه معتاد به ترياك است و نمي‌تواند آن را در روز ترك كند، تكليف روزه‌اش چيست؟ آيا مي‌تواند فقط به مقدار لازم ترياك استفاده كند و مابقي روز را روزه باشد؟
پاسخ:

بايد روزه بگيرد و بسياري از ترياکي‌ها بوده اند که روزه مي‌گرفته‌اند، ولي واقعاً اگر نمي‌تواند، اشکال ندارد، اما روزۀ او باطل است. و اگر تا ماه رمضان بعدي نتوانست قضا کند، قضا هم ندارد و در صورت توان مالي بايد براي هر روز معادل 750گرم گندم به فقرا بدهد.