عنوان: استفاده از اسپريِ تنگي نفس
سوال :
من یک جانباز شیمیایی هستم. آیا استفاده از اسپری مخصوص برای رفع تنگی نفس در طول مدت روزه، روزه را باطل می‌کند یا نه؟
پاسخ:

اشکال ندارد.