عنوان: سنگ تميز زير زبان
سوال :
برخي در ماه رمضان براي رفع تشنگي و اينکه آب در دهانشان جمع شود، سنگ تميز زير زبان خود قرار مي‌دهند. آيا اين کار اشکال دارد و مبطل روزه است يا خير؟
پاسخ:

اشکال ندارد.