عنوان: اجازه خرج حقوق زني که کارمند است
سوال :

اگر زن‌ كارمند و حقوق‌ بگير باشد، آيا در مصرف‌ حقوق‌ خود بايد از شوهر اجازه‌ بگيرد؟

 


پاسخ:

لازم‌ نيست‌، ولي‌ مراعات‌ اخلاق‌ خيلي‌ لازم‌ است‌.