عنوان: بخار آب گرم
سوال :
آيا بخارهاي آب گرم داخل حمام باعث باطل شدن روزه مي‌شود؟
پاسخ:

روزه را باطل نمي‌کند.