عنوان: ورود مه به حلق
سوال :
در روزهايي که هوا بسيار مه است و نمي‌توان از ورود آن به حلق جلوگيري کرد، روزه چه حکمي دارد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.