عنوان: قضاي رسانده دود سيگار به حلق
سوال :
در وقت روزه سیگار کشیدم، اما کاملاً دودش را به حلق ندادم. آیا روزه‌ام باطل شده؟ و آيا کفاره دارد يا فقط يک روز قضاي آن لازم است؟
پاسخ:

قضا دارد.