عنوان: استعمال سيگار براي افراد مبتلا به آن
سوال :
کشيدن سيگار براي کساني که به آن اعتياد شديد دارند و در حال روزه ناخودآگاه به سوي آن مي‌روند، آيا اشکالي دارد؟
پاسخ:

جائز نيست.