عنوان: دود سيگار و قليان
سوال :
در محلي که من کار مي‌کنم، آدم‌هاي بسياري سيگار و قليان مي‌کشند و دود آن به من مي‌رسد. آيا روزۀ من هم باطل است؟ به طور كلي، آيا بوي دود سيگار و قليان روزه را باطل مي‌كند؟
پاسخ:

باطل نمي‌کند.