عنوان: ضرورت کار در دود زياد
سوال :
در خياباني که من رفت و آمد مي‌کنم، دود زيادي از ماشين‌ها وجود دارد که بعضاً در هاله‌اي از دود قرار مي‌گيرم. روزۀ من در اين حال چگونه است؟ (من مجبورم براي کار به آنجا رفت و آمد کنم.)
پاسخ:

اشکال ندارد.