عنوان: استفاده از دستگاه بخور
سوال :
استفاده كردن از دستگاه بخور براي معالجه به صحت روزه ضرري مي‌رساند؟
پاسخ:

اشکال ندارد.