عنوان: شياف روغني
سوال :
داروهاى مخصوصى براى معالجۀ بعضى از بيمارى‏هاى زنان وجود دارد (شياف‌هاى روغنى) كه در داخل بدن گذاشته مى‏شود. آيا استفاده از آن، موجب بطلان روزه مى‏شود؟
پاسخ:

باطل نمي‌کند.