عنوان: رسيدن مسافر بعد از زوال وقت به وطن
سوال :
روزه‌داري که فکر مي‌کرده قبل از زوال وقت به محل اقامتش مي‌رسد، ولي به علتي بعد از فوت وقت رسيده، حکم روزه‌اش چيست؟
پاسخ:

روزۀ او قضا دارد.