عنوان: حکم سفر در ماه رمضان
سوال :
به طور کلی سفر کردن در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.