عنوان: ابطال روز? مسافر قبل از رسيدن به وطن
سوال :
در ماه رمضان، مسافري که مطمئن است قبل از ظهر به شهر خود مي‌رسد، مي‌تواند قبل از ورود به شهر خود، روزۀ خود را به حکم اينکه مسافر است بخورد يا خير؟ در اين صورت، فقط قضاي روزه واجب مي‌شود يا کفاره هم دارد؟
پاسخ:

مي‌تواند بخورد و کفاره ندارد.