عنوان: فرار از روزه
سوال :

برخي در ماه مبارک رمضان براي فرار از روزه به مسافرت مي‌روند و در آنجا افطار مي‌کنند. آيا اين کار اشکالي دارد؟


پاسخ:

مسافرت براي فرار از روزه مکروه است، ولي اگر مسافرت کرد، روزه را بايد افطار کند و بعد از ماه مبارک قضا کند، ولي کفارۀ عمد ندارد.