عنوان: شهرک‌هاي اطراف شهر و مسافت شرعي
سوال :
براي حد ترخص شهرهاي بزرگ، آيا به عنوان خانه‌هاي پاياني متصل به هم، شهرک‌هاي اطراف اين شهرها که از لحاظ قوانين شهري جزء آن شهر به حساب مي‌آيند نيز بايد در نظر گرفته شود؟
پاسخ:

مناط اول و آخر آن شهر است نه شهرک‌ها.