عنوان: فاصل? زن و مرد در نماز
سوال :

آیا زن باید در نماز عقب تر از مرد بایستد؟ حال در صورتی که زن و مرد در ردیف هم بایستند باید چند متر بین آنها فاصله باشد تا نمازشان درست و صحیح باشد؟

 

 


پاسخ:

پنج متر اگر فاصله باشد کفایت می کند، ولی این فاصله مستحب است نه واجب. بنابراین اگر زن پهلو یا جلوتر مرد بایستد،  نماز آنها بدون فاصله صحیح است.