عنوان: علت ترس از مرگ
سوال :

چرا انسان از مرگ می ترسد؟

 


پاسخ:

چون انسان برای آخرت خود زاد و توشه ای فراهم نکرده است، بلکه عذاب ها تهیه کرده است.