عنوان: روح مرده در جسم سالم
سوال :

 آیا امکان دارد جسمی کاملا سالم باشد ولی روح آن مرده باشد؟ به طور کلی  روح در چه شرایطی می میرد؟ 


پاسخ:

قرآن کریم تکرار می کند کسی که حرف حق را نشنود و زیر بار نرود و فاسق و فاجر باشد، مردۀ روح است. گرچه از نظر جسمی سالم باشد.