عنوان: حرمت تخلّف و تقلّب در انتخابات
سوال :

در بعضي از دوره‌هاي انتخابات گذشته مشاهده شده است كه ولو در حد استثناء تخلفاتي توسط بعضي افراد صورت مي گيرد. اين تخلفات از قبيل دوبار راي دادن با شناسنامه‌هاي جعلي يا المثني در صورتيكه اصل آن وجود دارد. يا از طريق پاك كردن مهر شعبه اخذ راي از شناسنامه يا امثال آن صورت مي‌گيرد. و يا ولو بطور استثناء برخي از دست‌اندركاران اخذ راي، آرائ سفيد يا مخدوش را كه بايد باطله محسوب شود در هنگام شمارش به نام كانديداي خاصي مي‌نويسند و يا بعضا دست اندركاران شعبه يا بعضي معتمدين محلي، براي افراد كم سواد يا احيانا فاقد ديد كافي و امثال آن اقدام به نوشتن راي مي‌كنند لكن كانديداي مورد نظر خود را به جاي كانديداي مورد نظر صاحب راي مي‌نويسند. و يا احيانا در هنگام تنظيم صورت جلسه شعب يا تجميع آراء در تعداد دست‌كاري مي شود. استدعا دارد كه نظر خود را در مورد وجه شرعي امثال اينگونه رفتارها كه موجب مخدوش شدن اعتبار انتخابات مي‌گردد اعلام فرمائيد.  

 

 


پاسخ:

هرگونه تخلّف و تقلّب در انتخابات حرام است، از هرکس باشد و هرچه کوچک باشد.