عنوان: ملاک تشخيص آب کر
سوال :

در عمل می بينيم که دو ملاک تشخيص کر (وزن " 384 کيلو گرم" ومساحت" ظرف با درازا و پهنای سه وجب و نيم") با يکديگر تفاوت پيدا می کنند کداميک صحيح است ؟پاسخ:

اصل درکر وزن است و مساحت که 27 وجب است نشانه اوست.