عنوان: فروش نسيه با قيمت بيشتر
سوال :

اگر جنسی که دارای قیمت مشخصی است، به صورت نسیه به بیشتر از آن قیمت فروخته شود چه حکمی دارد؟


پاسخ:

 

  اگر نخواهد از اين راه ربا بخورد جائز است.