عنوان: سبقت عمدي در افعال نماز جماعت
سوال :

1) آیا سبقت عمدی در افعال نماز جماعت موجب فرادی شدن نماز است؟

2) اگر کسی زودتر از امام از سجده بلند شد و نمی داند اگر به سجده باز گردد می رسد یا نه، آیا واجب است برگردد؟

3) اگر سهواً فعل را زودتر از امام انجام  دهد و عمداً باز نگردد، نماز او فرادی می شود؟


پاسخ:

1) سبقت صحیح نیست، ولی موجب فرادا یا بطلان نماز نمی شود.

2) واجب است بر نگردد.

3) اشکال ندارد.