عنوان: خمس پول ثبت نام حج
سوال :

كسي‌ كه‌ براي‌ رفتن‌ به‌ حج‌ّ پول‌ را در بانك‌ مي‌گذارد و چند سال‌ مي‌گذرد، آيا به‌ آن‌ خمس‌ تعلّق‌ مي‌گيرد؟

 


پاسخ:

بايد خمس‌ آن‌ را بدهد.