عنوان: مسافرت از وطن با فاصل? بيش از حد شرعي تا محلّ کار
سوال :
کسي که از محل کارش که فاصله‌اي بيش از حد شرعی با وطن او دارد، به مسافرتي بيش از هشت فرسخ مي‌رود و فردا به محل کار خود بر مي‌گردد، آيا قبل از اينکه از محل کار خود به وطنش برود، نماز او کامل است يا شکسته و روزۀ او صحيح است يا خير؟
پاسخ:

نماز او شکسته است و نمي‌تواند روزه بگيرد.