عنوان: ترديد در ادام? مسافرت
سوال :

شخصي که در ماه مبارک رمضان قصد مسافرت دارد و پس از طي سه فرسخ در ادامه سفر خود مردد مي‌شود و اذان ظهر را مي‌گويند. چنین کسی در صورت‌هاي زير چگونه بايد عمل کند:

الف) آيا بايد روزه آن را به حساب آورد يا بايد قضا کند؟

ب) در ادامه سفر مردّد شود ولي بعد تصميم بگيرد به مسافرت ادامه دهد.

ج) در ادامه سفر مردّد شود و پس از ظهر به وطن برگردد.


پاسخ:

الف) اگر افطار نکرده است بايد روزه بگيرد.

ب) آن ترديد ضرري نمي‌رساند.

ج) آن ترديد ضرر نمي‌رساند و اگر افطار نکرده است روزه او صحيح است.